תקנון אתר הקיסר הצהוב

כללי

 (להלן: "הקיסר הצהוב" ו/או "מפעיל האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית של חברת "הקיסר הצהוב" לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

בעלת אתר זה ומפעילתו הינה חברת "הקיסר הצהוב מחקר ופיתוח בע"מ" מרחוב חומה ומגדל 5 ג' חולון. ח.פ. 513062208

(להלן:פעולה) פעולה באתר חברת "הקיסר הצהוב" הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה.

פעולה באמצעות אתר "הקיסר הצהוב" כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הקיסר הצהוב.

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה ולהפך.

האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים ולהיפך.

כל המבצע פעולה באתר "הקיסר הצהוב" מצהיר כי הינו מודע לתקנון "הקיסר הצהוב" ולכללי ההשתתפות באתר "הקיסר הצהוב" ומקבלם.

וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או  מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי ו/או מבקר באתר ו/או בכל תוכן המופיע באתר.

ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינו והוא מסכים להן.

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו במפורש של תקנון זה ופרסומו.

1.הזכות לרכוש מוצרים באתר

(1)המבצע פעולה באתר תושב ישראל בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי אשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.

(2)המבצע פעולה באתר בעל ת.ד. אלקטרוני.

(3)תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של לקוח קבוע ו/או מבקר הוא אישור של חברת כרטיס האשראי אשר דרכה התחייב לבצע את הרכישה.

(4)מבלי לגרוע מהאמור לעיל יהיה מפעיל האתר מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו – למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.       אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר ביצוע מעשה כזה.

ב.       אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים.

ג.        אם הוא מבקר ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע באתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

2.אופן הרכישה

(1)כל פריט שמוצג "בדף מוצר" הינו מוצר למכירה ומצוין מחיר המכירה.

(2)לחיצה על כפתור "הוסף לסל" שליד הפריט המבוקש.

(3)עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על קישור "סל הקניות שלי" שם ניתן לבדוק ולעדכן ובהמשך לבחור כתובת למשלוח סוג המשלוח ו/או דואר רשום ו/או דחוף.

(4)בעמוד מאובטח זה ניתן לרשום פרטים שונים כמצוין. מסירתם אינה תנאי ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.

(5)יודגש כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים לנקה צעדים משפטיים, אזרחים ופלילים לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שייגרמו למפעיל האתר עקב שיבוש הליכי המכירה.

(6)לאחר ביצוע פעולת הרכישה יבצע המפעיל בדיקת פרטי כרטיס האשראי עסקת הקניה תבוצע לאחר שהמפעיל יקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי. והיה ואישור זה לא התקבל באופן מיידי, לוחות זמני האספקה ידחו ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור לביצוע החיוב בפועל. ההזמנה תירשם במחשבי העסק וניתן לראות לראותה בקישור "ההזמנות".

מפעיל האתר רשאי לבקש מהלקוח לשלוח אליו צילום תעודת זהות וכרטיס האשראי של הלקוח.

(7)מחיר המוצר באתר הוא מחיר שלנו והוא כולל מע"מ כחוק.

3.מועדי אספקה הובלה או משלוח

(1)"המפעיל" ידאג לאספקת כל מוצר שנרכש באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, ‏אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או בדרך של איסוף עצמי ו/או בכל דרך שתתואם עם הלקוח.

(2)המפעיל יפעל לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה המקובלים.

(3)המפעיל מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

(4)"המפעיל" יעשה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח- בכפוף למדיניות חברת ההובלה ושירותי השילוח השונים. הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה (לא כולל החזר דמי משלוח)

(5)אי עמידה במועדי האספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.

(6)המפעיל לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה, שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כלשהו באתר.

(7)במקרה כזה נציג המפעיל ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך, הלקוח יכול להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות.

(8)באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהא ראשי המפעיל להעמיד את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל אשר יתואם עימו מראש.

התקנון של רשות הדואר או של כל גוף אחר באמצעות המפעיל שמבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים, יחול על כל האספקה ו/או הובלה של המוצר באמצעות האתר ויחייב כל מציע. תינתן ללקוח אפשרות לאסוף את המוצר בעצמו "איסוף עצמי"  או באמצעות מי מטעמו במקום שהיא שיקבע בתיאום עם המפעיל. התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי  ויצורף לתשלום המוצר ולא יהא ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.

(9)זמני אספקת המוצרים תתבצע בהתאם ל "דף המוצר" כוללים רק את חישובם של ימי העסקים (ימי א'-ה' לא כולל ימי שישי/שבת/ ערבי חג/ ימי חג/ימי שבתון)

4. ביטול עסקה

א. האמור בסעיף זה מהווה מילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א ואיך הוא בא להוסיף עליו בדרך כלשהי.

ב. ככל שיבוצעו תיקונים או שינויים בחוק זה, הם יגברו על האמור והמפורט בו.

     ג. הנך רשאי לבטל קניית המוצר מיום הקניה של המוצר עד 14 יום לאחר קבלתו בפועל.

     ד. זכות הביטול אינה עומדת בין היתר במקרים הבאים:

(1) טובין פסידים כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.

(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

(3) מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם) ו/או כתוסף תזונה.

(4) ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח יעשה בכתב ל "מפעיל האתר" תוך ציון סיבת הביטול, באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס מס' 03-9008613

(5) ביטול הקניה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא:

·     המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו.

·     כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר.

·     דמי המשלוח לא יוחזרו.

(6)        יש לשלוח את המוצר בחזרה בדואר רשום בצירוף הקבלה או החשבונית כשהמוצר ארוז היטב, לכתובת "מפעיל האתר" ( חומה ומגדל 5 ג' חולון).

(7)        את תמורתו אותו של כל מוצר פגום אשר נמסר ללקוח בתנאים יחליף ו/או יחזיר המפעיל בהתאם לתנאי ההחזר שיפורטו להלן:

·     המוצר הוחזר תוך 14 יום מקבלתו.

·     המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.

·     שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר והלקוח יתיר למפעיל האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

·     במקרה של תקלה תכנית המונעת המשך פעילות האתר, וכן במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה לרבות תיאור המוצר ו/או המחיר של המוצר.

·     אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר בדרך כלשהי, יתברר, שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיג, רשאי המפעיל לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו.

·     מימש המפעיל את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל סוג ועניין.

5.שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית ע"פ רצונו של הלקוח ובהסכמתו.

מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר למפעיל לספק את המוצרים ללקוח וללמוד על גמירות דעתו בנוגע לרכישת המוצרים.

מפעיל האתר מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר- ישמשו לשימוש פנימי של האתר ולא יועברו על ידי המפעיל לגורמים שלישיים חיצוניים.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לטלפון 03-5015106 לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, ו/או עדכנו זאת באופציה של "הסרה" בדואר האלקטרוני שתקבל.

כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי "מפעיל האתר" לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס האשראי, אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה, המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI  הבינלאומי. אם זאת, בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו ו/או מכח עליון "מפעיל האתר" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או עם יעשה בו שימוש לא מורשה.

המפעיל לא יעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי למעט חברות כרטיסי האשראי ולכל ערכאה שיפוטית למעט במקרים הבאים:

(1)        אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותיך לאחר לשם גביית כספים המגיעים למפעיל מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר.

(2)        במקרה של הפרת תנאי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם המפעיל או מי מטעמו.

(3)        בכל מחלוקת טענה או דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בין הלקוח למפעיל.

(4)        במקרה והלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעיל, בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות המפעיל.

6.אחריות

(1) המפעיל שולח את המוצרים כאשר הם שלמים, תקינים וארוזים היטב למניעת שבירתם בדרך.

(2) היה ומוצר יגיע ללקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח להודיע למפעיל באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות מקבלתו. יש לצרף תמונה בפקס או בדואר אלקטרוני להמחשת מצב הפריט, יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו למפעיל ככל שיידרש. איחור בדיווח על הפגם בפריט שסופק, יבטל את זכותו של הלקוח לקבל פריט חלופי.

(3) האחריות של המפעיל למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

(4) המפעיל לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ואובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר.

(5) כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסומים לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או תרופה ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר שום אבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. "מפעיל האתר" לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים  על- ידו.

7.דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר המפעיל, יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בישראל.

במקרה של מחלוקת- מקום השיפוט יהיה תל אביב בלבד.